sprucken vindruta, säker körning och lagen

introduktion

Vindruteskador är fortfarande en fara och verklighet som upplevs av alla sydafrikanska bilister. Även om vindruteskador kan bero på olika orsaker, är det vanligaste flygande stenar och skräp som kastas från massor av kommersiella lastbilar samt skräp som projiceras från vägytor under uppbyggnad.

vi har alla upplevt det lilla irriterande chipet på våra vindrutor. Detta kan inte besvära bilister mycket och kan enkelt fastställas! Det är dock när chipet blir en spricka som löper över vindrutan som vi måste överväga om det verkligen är dags att byta ut vindrutan.

i det här avsnittet vill vi överväga vad vägtrafiklagen föreskriver om vindrutesäkerhet och varför vi behöver se bortom lagkraven och också fokusera på vad som krävs för säkerheten på vägen!

vägtrafiklagen och Vindrutesäkerhet

glaset på vindrutan, fönster och skiljeväggar

Reg 202. (1) ingen person får på allmän väg köra ett motorfordon som har en vindruta, ett fönster eller en skiljevägg av transparent material-

a) såvida inte sådant material ger föraren tillräcklig sikt för säker körning av ett sådant fordon;

b) såvida det inte är fråga om en vindruta, annan än en vindruta monterad på en motorcykel eller trehjuling, sådant transparent material –

i) är glas; och

ii) för ett motorfordon som enligt registreringsbeviset registrerades för första gången efter år 1958 uppfyller bestämmelserna i punkt a även när det är krossat; och

c) såvida inte, för ett motorfordon som enligt registreringsbeviset registrerades för första gången efter år 1958, sådant genomskinligt material är säkerhetsglas och varje ruta av det är permanent märkt med namnet eller varumärket för tillverkaren av det eller glasets handelsnamn och tydligt kan identifieras som säkerhetsglas med ett permanent märke som anger det som sådant.

(2) utan hinder av bestämmelserna i punkterna b och c i delförordningen (1), det transparenta materialet –

(a) med vilket –

(i) ett fönster i taket på ett motorfordon;

(ii) ett fönster eller partition av en buss eller en minibuss; eller

iii) ett fönster eller en skiljevägg av en påhängsvagn som är konstruerad eller anpassad för transport av passagerare, tillverkas, kan bestå av ultrahögkollisionsakryl – eller polykarbonatplastmaterial om varje ruta är permanent märkt med tillverkarens namn eller varumärke eller materialets handelsnamn och sådant material är tydligt identifierbart som ultrahögkollisionsakryl-eller polykarbonatplastmaterial med ett permanent märke som beskriver det som sådant;

b) med vilken ett fönster eller skiljevägg eller en avtagbar eller hopfällbar huva eller baldakin på ett motorfordon tillverkas, kan bestå av ett flexibelt plastmaterial; och

c) med vilket ett fönster eller skiljevägg på en släpvagn, som inte är konstruerad eller anpassad för transport av passagerare, tillverkas, får i det fall en sådan släpvagn, enligt registreringsbeviset därav-

(i) registrerades för första gången före den 1 januari 1987, består av akryl-eller polykarbonatplastmaterial eller av glas; eller

(ii) registrerades för första gången den 1 januari 1987 eller senare, består av akryl-eller polykarbonatplastmaterial.

(3) Ingen person får köra på allmän väg något motorfordon-

a) såvida inte den synliga ljustransmittansen genom-

(i) vindrutan är minst 70%; och

(ii) något annat fönster är minst 35%,

mätt i enlighet med punkt 6.3 i standardspecifikationen SABS 1191 ”säkerhetsglas för fönster”;

B) såvida inte någon film eller färgningsmaterial som anbringas på en vindruta, ett fönster eller en skiljevägg är fri från bubblor, tårar eller repor, och

c) om, från och med den 1 januari 2000, något material eller film med texturerad yta som visar en bild eller grafik anbringas på bakrutan som täcker mer än en åttondel av ett sådant bakruta, en vindruta eller ett sidofönster.

(4) bestämmelserna i delförordningen (3) (a) (ii) ska inte tillämpas på en ambulans eller en likvagn eller på fönster som uppfyller SABS ECE R43.

Körvy för att vara fri

Körvy för att vara fri

Reg 204. (1) ingen person får köra på en allmän väg ett motorfordon –

(a) som inte är så konstruerad och underhållen att den ger föraren en

en fullständig och tydlig bild av vägbanan framåt och till höger och vänster när fordonet används;

b) som inte är försedd med en backspegel eller backspeglar som gör det möjligt för föraren av ett sådant fordon att, när han eller hon befinner sig i körläge, i klart väder se en tydlig återspegling av trafiken bakåt: förutsatt att bestämmelserna i denna punkt inte ska tillämpas på en traktor;

c) som är en bil -, minibuss -, buss-eller godsfordon vars bruttovikt inte överstiger 3 500 kg och som enligt registreringsbeviset registrerades för första gången den 1 januari 1987 eller senare, såvida den inte är försedd med en yttre backspegel på körsidan och en inre backspegel: Om den inre backspegeln inte gör det möjligt för föraren att, när han eller hon befinner sig i körläge, i klart väder se en tydlig återspegling av trafiken bakåt, ska en extra yttre backspegel monteras på sidan motsatt förarsätet och i så fall ska det inte vara nödvändigt att montera en inre backspegel;

d) som är ett minibuss -, buss-eller godsfordon vars bruttovikt överstiger 3 500 kg och som enligt registreringsbeviset registrerades för första gången den 1 januari 1987 eller senare, såvida det inte är utrustat med en yttre backspegel på förarsidan och en yttre backspegel på sidan motsatt förarsätet; eller

E) som är en motorcykel, en trehjuling eller en fyrhjuling om den inte är försedd med en backspegel på höger sida av styret, och cykeln ska också vara försedd med en backspegel på vänster sida av styret.

(2) varje backspegel på ett motorfordon-

(a) som –

(i) är en motorbil, minibuss, buss eller godsfordon vars bruttovikt inte överstiger 3 500 kg och som enligt registreringsbeviset registrerades för första gången den 1 januari 1976 eller senare; eller

ii) är en minibuss, buss eller ett godsfordon vars bruttovikt överstiger 3 500 kg och som enligt registreringsbeviset registrerades för första gången under perioden 1 januari 1976-31 December 1986,

ska vara antingen platt eller sfäriskt konvex och ha en genomsnittlig krökningsradie på minst ett kommatecken två meter, eller

b) avses i delreglering(1) (d) skall vara antingen platt eller sfäriskt konvex och ha en genomsnittlig krökningsradie på minst ett kommatecken åtta meter.

 vad som är lagligt är inte nödvändigtvis vad som är säkert

vad som är lagligt är inte nödvändigtvis vad som är säkert!

det är viktigt att erkänna att den nationella vägtrafiklagen endast föreskriver vad som krävs när det gäller kvaliteten på vindrutan som används och behovet av att säkerställa synlighet för föraren. Det gör det inte olagligt att köra där sprickan inte är i förarens syn och hindrar inte hans syn. Även om körning med en sprucken vindruta kanske inte är ett biljettbart brott bör det inte tolkas att det också är säkert!

vi har diskuterat vindrutesäkerhet i detalj på webbplatsen i detalj i ett avsnitt med titeln trafiksäkerhet och din vindruta

vi vill hänvisa till vikten av vindrutesäkerhet och varför en sprucken vindruta kan vara en betydande fara för din säkerhet inuti fordonet:

vindrutan och fordonets strukturella integritet

vindrutan/ vindrutan är en integrerad roll i bilens stödstruktur. Under normal körning kanske en obalans eller ofullkomlighet i denna struktur inte är uppenbar, det kan bli dödligt under en krasch eller kollision.

i de flesta fordon är vindrutan utformad för att överföra påverkan av en frontkollision ner genom bilens framsida in i chassit, vilket hjälper till att minimera påverkan i interiören och skydda passagerarna. En sprucken vindruta kan splittras under kollisionstrycket, vilket gör att kollisionens inverkan kan röra sig horisontellt genom bilen, vilket ökar risken för passagerare avsevärt.

vindrutan och skydd vid rullningar

vindrutan ger också vertikalt stöd, vilket förhindrar att bilens tak krossas. Under en vältningsolycka kan en sprucken eller flisad vindruta låta taket grotta in och orsaka potentiellt allvarlig skada. Statistik visar överväldigande faran och ökad risk för passagerare i en rolloverolycka under vilken taket krossar.

vindrutan hjälper passagerare att stanna kvar i fordonet under en kollision

medan säkerhetsbälten är det primära sättet att skydda passagerare från utstötning under en kollision, spelar vindrutan också en viktig roll. För unbled passagerare, eller i situationer där säkerhetsbältet är felaktigt, trasigt eller avbrutet under olyckan, kan vindrutan ge en slutlig skyddsåtgärd som säkerställer att passagerarna förblir inom bilens inre. Även ett mindre chip i vindrutan kan få fönstret att splittras vid slag, så att passagerare kan matas ut från fordonet.

vindrutan som stöd för Krockkuddeutplacering

förutom att fördela kollisionen ger vindrutan stöd till krockkuddarna, särskilt de på passagerarsidan. När krockkudden sätts ut under en olycka expanderar den utåt och komprimerar mot vindrutan innan den slår ut för att stödja passageraren.

en felaktig vindruta kan inte korrekt absorbera kraften hos den uppblåsande krockkudden och kan splittras, minska eller negera krockkuddens effektivitet.

slutsats

vindrutan måste erkännas som en viktig komponent i fordonssäkerheten. Med tanke på de faror som kan uppstå av en skadad vindruta är det viktigt att spruckna eller flisade vindrutor repareras av en kvalificerad tekniker så snart som möjligt.

visa även:

trafiksäkerhet och din vindruta

trafiksäkerhet och undvika skador på vindrutan

You might also like

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.